پرگاس

شرکت معدنی پرگاس استخراج کننده سنگ طبیعی از معادن مختلف ایران می باشد که معمولا این شرکت سنگ های جدیدی را به بازار عرضه نموده و در بیشتر نمایشگاه ها توانسته سنگ های جدید استخراج شده ایران را به دنیا معرفی نماید.

این مجموعه به مدیریت جناب آقای گوهری مهر به فعالیت خود ادامه می دهد.

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

هویت بصری