پالمیرا استون

پالمیرا یکی از برندهای سنگ طبیعی در کشورهای خاورمیانه و شرق اروپا است که این برند توانسته همواره در صادرات سنگ های طبیعی زینتی پیشتاز بوده و بازارهای جدیدی را پیدا کند.

این برند توسط آقای مهدی حیدریان مدیریت می گردد.

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

عکاسی

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

رندر

هویت بصری