برندینگ

در بازار کار امروز و رقابت روز افزون در خدمات و صنعت در بین گروه های کاری بیش از پیش اهمیت تصاحب یک برند احساس می شود. و این گروه های کاری برای پیشرفت در این  امر همواره تلاش می کنند. تیم برندینگ (برندسازی) اسپارک سافت با تجربه و دانش خود همواره کنار صاحبان کسب و کار خواهد ماند تا کسب و کار خواهد ماند تا کسب و کار سنتی خود را در بازارهای داخلی و جهانی معرفی کنند

برندسازی در یک نگاه
برندینگ محیطی
برندینگ محیطی

اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﭼﯿﻨﺶ ﮐﻨﺪ. در آﻏﺎز اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ . ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ آن ﻫﺎ در رﻧﮓ ﭘﺮدازي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎ، ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ، ﺑﻨﺮ، ﺗﺎﺑﻠﻮ روان، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﺟﺸﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻏﺮﻓﻪ آراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﺟﻪ ﺳﺎزي، . ﭘﯿﮑﺘﻮﮔﺮام، ﺗﻨﺪﯾﺲ، ﭘﺮﭼﻢ، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ راه ﻫﻤﻮاره ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺑﯿﻦ اﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ

برندینگ محیطی
برندینگ محیطی

اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﭼﯿﻨﺶ ﮐﻨﺪ. در آﻏﺎز اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ . ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ آن ﻫﺎ در رﻧﮓ ﭘﺮدازي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎ، ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ، ﺑﻨﺮ، ﺗﺎﺑﻠﻮ روان، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﺟﺸﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻏﺮﻓﻪ آراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﯾﮑﭙﺎرﺟﻪ ﺳﺎزي، . ﭘﯿﮑﺘﻮﮔﺮام، ﺗﻨﺪﯾﺲ، ﭘﺮﭼﻢ، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ در اﯾﻦ راه ﻫﻤﻮاره ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺑﯿﻦ اﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ

چاپ و یکپارچه سازی

ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯿﺐ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ. در ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺨﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ اﺛﺮي از آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﯾﻪ ﺳﺮﺑﺮگ و . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري )ﻟﻮﮔﻮ( ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را در ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎي ﺟﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر، ﮐﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، ﻓﺮم ﻫﺎي اداري و اﻟﺒﺘﻪ اوراق ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﺮوﺷﻮر، ﺗﺮاﮐﺖ و ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ . ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و وي را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﺪاﯾﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ، ﺳﺮرﺳﯿﺪ، ﻗﺎب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﻟﯿﻮان، اﻟﺒﺴﻪ و …. ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ . ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮاي . ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ

Asset-1@4x-compress
چاپ و یکپارچه سازی

ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯿﺐ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ. در ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺨﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ اﺛﺮي از آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﯾﻪ ﺳﺮﺑﺮگ و . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻬﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري )ﻟﻮﮔﻮ( ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را در ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎي ﺟﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺪان آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر، ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر، ﮐﺎرت ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، ﻓﺮم ﻫﺎي اداري و اﻟﺒﺘﻪ اوراق ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺑﺮوﺷﻮر، ﺗﺮاﮐﺖ و ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ . ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و وي را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻫﺪاﯾﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ، ﺳﺮرﺳﯿﺪ، ﻗﺎب ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﻟﯿﻮان، اﻟﺒﺴﻪ و …. ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ . ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮاي . ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ

طراحی وبسایت

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي و ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮ . ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺳﺌﻮي ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد زﯾﺎدي را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﭘﯿﺶ روي ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ . ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ ﻣﺪل وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪ اي، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎري ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺌﻮي وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮاي دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ . اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻃﻼﻋﺎت راﯾﮕﺎﻧﯽ را در وﺑﯿﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي اراﺋﻪ داد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﮐﺎران زﺑﺪه ﺧﻮد راﻫﮑﺎر ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪ . ﺳﺎزي را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺤﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

Asset-5@4x-compress-1x1
طراحی وبسایت

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﻨﮓ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي و ﭼﺎپ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮ . ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻼء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺳﺌﻮي ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد زﯾﺎدي را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﭘﯿﺶ روي ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ . ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ ﻣﺪل وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪ اي، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎري ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺌﻮي وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮاي دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ . اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻃﻼﻋﺎت راﯾﮕﺎﻧﯽ را در وﺑﯿﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي اراﺋﻪ داد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﮐﺎران زﺑﺪه ﺧﻮد راﻫﮑﺎر ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪ . ﺳﺎزي را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﺤﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

بازاریابی و تولید محتوا

ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﮑﻔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از . ﻋﮑﺲ، ﻣﺠﺎزي ﺳﺎزي، ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ، اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و در زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺧﺎص ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت روز اﻓﺰون اﻓﺰاﯾﺶ . ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺳﭙﺲ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي …ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و …

Asset-2@4x-(2)-compress
بازاریابی و تولید محتوا

ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮب ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﮑﻔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از . ﻋﮑﺲ، ﻣﺠﺎزي ﺳﺎزي، ﺗﯿﺰر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ، اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و در زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺧﺎص ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت روز اﻓﺰون اﻓﺰاﯾﺶ . ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد اﺳﭙﺎرك ﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮي ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺳﭙﺲ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي …ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﮑﺎﺳﯽ، ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮارده ﻣﺸﺘﺮي اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻ ﺑﻪ وي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺗﯿﮑﺘﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﺪوال، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻤﯿﻞ، اﺟﺮاي ﮐﻤﭙﯿﻦ، ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در دﻧﯿﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتFacebook، ﮔﻮﮔﻞ و .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ

Asset-4@4x-compress
selling-234

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزي ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮارده ﻣﺸﺘﺮي اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻ ﺑﻪ وي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺗﯿﮑﺘﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﺪوال، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻤﯿﻞ، اﺟﺮاي ﮐﻤﭙﯿﻦ، ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻧﺎم ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در دﻧﯿﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ، ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎتFacebook، ﮔﻮﮔﻞ و .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ