آوش

صنایع سنگ آوش بیش از ۱۵ سال است در شهرک صنعتی محمودآباد و در همسایگی شهر گنبدهای فیروزه ای و پر نقش و نگار اصفهان و در فضایی به مساحت ده هزار مترمربع « مجتمع سنگ آوش » قرار دارد.

آوش​