April 26, 2018
پارتیشن MBR و GPT GPT Vs MBR 1

پارتیشن MBR و GPT

امروز میخواستم تفاوتهای عملی بین دو مدل پارتیشن موجود را برای شما عزیزان بررسی کنم . اول اینکه باید بدانیم هر کدام از این انواع برای